เงื่อนไขการให้บริการ GB Wallet

     เงื่อนไขการให้บริการ GB Wallet  (ซึ่งต่อไปให้เรียกว่า “เงื่อนไขการให้บริการ”) นี้เป็นข้อตกลงระหว่าง ผู้ใช้บริการ GB Wallet (ซึ่งต่อไปให้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เซ็นดิท วอลเล็ท จํากัด สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 554/81-82 อาคารสกาย 9 เซ็นเตอร์ ชั้น 16 เขตดินแดง, แขวงดินแดง, กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย (ซึ่งต่อไปให้เรียกว่า “บริษัท”) อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อการใช้บริการ GB Wallet (ซึ่งต่อไปให้เรียกว่า “บริการ”) โดยผู้ใช้บริการสามารถทําธุรกรรมการเงินด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท (ซึ่งต่อไปให้เรียกว่า “เงิน”) บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผูกกับกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ ทั้งการเติม ถอน โอน จ่าย ได้อย่างสะดวก ผ่าน GB Wallet  (ซึ่งต่อไปให้เรียกว่า “แอปพลิเคชัน”) หรือผ่านทาง Prepaid Card ของบริษัท หรือบัตรอื่นใดที่บริษัทออกร่วมกับนิติบุคคลอื่น

     ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องทําความเข้าใจให้เป็นอย่างดีก่อนเริ่มใช้บริการ และหมั่นตรวจสอบเงื่อนไขการให้บริการนี้ที่อาจมีการปรับเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามได้ผ่านช่องทาง GB Wallet Customer Service 02 248-6240 หรือช่องทางอื่นตามที่บริษัทกำหนด

1. ข้อกําหนดเบื้องต้น

    1.1 ผู้ใช้บริการตกลงด้วยความสมัครใจที่จะปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ โดยบริษัทอาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขการให้บริการได้ไม่ว่าในเวลาใด โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ และการที่ผู้ใช้บริการคงใช้บริการต่อไป ภายหลังจากที่บริษัทมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าวย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไข หรือเพิ่มเติมในแต่ละครั้งโดยให้มีผลผูกพันทันที การแจ้ง หรือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น คุณลักษณะใหม่ ๆ ที่ได้แก้ไข เพิ่มเติม หรือปรับปรุงในบริการให้ถือว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ทั้งสิ้น

    1.2 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือยกเลิกการบริการ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว หรือตลอดไปได้ตลอดเวลา โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและมีผลโดยทันที ทั้งนี้ไม่เป็นการลบล้างสิทธิหรือความรับผิดชอบใดๆ ของผู้ใช้บริการที่มีอยู่ หรือที่ได้เกิดขึ้นก่อนที่มีผลของการยกเลิกบริการ

2. การขอใช้บริการ

     2.1 ในการสมัครใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องเปิดกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ GB Wallet กับบริษัท (ซึ่งต่อไปให้เรียกว่า “กระเป๋าเงิน GB Wallet”) เพื่อใช้ในการทํารายการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการต้องมีอายุตั้งแต่ 15 (สิบห้า) ปีขึ้นไป โดยระบุข้อมูลส่วนบุคล อาทิเช่น ชื่อ-สกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่อยู่ อาชีพ สถานที่ทำงาน วันเดือนปีเกิด และหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของตนเอง เป็นต้น ในกรณีผู้ใช้บริการถือสัญญาชาติอื่นนอกจากสัญชาติไทย จะต้องกรอกประเภทวีซ่า สถานที่พำนักในประเทศไทย รูปถ่ายหนังสือเดินทาง รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด หรือจะกำหนดต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการของบริษัทและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

     ในระหว่างกรอกข้อมูลข้างต้นแล้ว ผู้ใช้บริการจะต้องกําหนดตัวอักษร อักขระ ตัวเลข สัญลักษณ์ รวมถึงข้อมูลทางชีวภาพ ตามที่บริษัทกำหนด (ซึ่งต่อไปให้เรียกว่า “รหัสผ่าน” password)  โดยผู้ใช้บริการสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านนี้ได้เองในภายหลังตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของบริษัท

     2.2 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเปิดใช้บริการ ให้บริการ และ/หรือทำธุรกรรมกับผู้ใช้บริการที่ปกปิดชื่อจริง หรือ ใช้นามแฝง หรือข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือเมื่อบริษัทตรวจพบว่าชื่อที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนไว้เป็นชื่อที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ถูกต้องกับข้อมูลที่แท้จริงและเป็นปัจจุบันของผู้ใช้บริการ หรือในกรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นชาวต่างชาติ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการเปิดใช้บริการ ให้บริการ และ/หรือทำธุรกรรมกับผู้ใช้บริการที่มีสัญชาติ ถิ่นที่อยู่ หรืออาชีพบางประเภทตามที่บริษัทกำหนด และผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าการพิจารณาอนุมัติการสมัครใช้บริการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น

      2.3 ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษารหัสผ่าน และข้อมูลที่ใช้ในการสมัครใช้บริการไว้เป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการเท่านั้น และไม่เปิดเผย หรือกระทำการใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบรหัสผ่าน และ/หรือข้อมูลดังกล่าว ผู้ใช้บริการยอมรับว่าหากมีการทํารายการใด ๆ โดยใช้รหัสผ่านของผู้ใช้บริการ ให้ถือว่าเป็นการกระทําโดยตัวของผู้ใช้บริการเองทุกประการ โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทํารายการใดๆ ภายใต้กระเป๋าเงิน GB Wallet ของผู้ใช้บริการจากการใช้รหัสผ่านดังกล่าว

     2.4 ผู้ใช้บริการสามารถใช้รหัสผ่านสําหรับการใช้บริการชําระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการ รวมทั้งการทําธุรกรรมต่าง ๆ ด้านการเงิน การธนาคาร และ/หรือการทําธุรกรรมใดๆ ซึ่งบริษัทอาจจะขยายขอบเขตการให้บริการต่อไปในภายหน้า

     2.5 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้รหัสผ่านทํารายการใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้บริการยอมรับว่าไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการดังกล่าวได้ และผู้ใช้บริการต้องผูกพันตามรายการดังกล่าวทุกประการ

     2.6 ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ในการใช้บริการหากมีการป้อนรหัสผ่านผิดติดต่อกันมากกว่าจํานวนครั้งที่บริษัทกําหนด บริษัทจะระงับการใช้บริการชั่วคราวโดยอัตโนมัติทันที ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการต่อไปได้ก็ต่อเมื่อการระงับชั่วคราวนั้นสิ้นสุดลงหรือผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความจํานงให้บริษัทดําเนินการตามวิธีที่บริษัทกําหนดเพื่อขอออกรหัสผ่านใหม่

     2.7 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่าน หรือต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้ใช้บริการต้องดําเนินการแจ้งให้บริษัททราบตามวิธีการที่บริษัทกําหนด อย่างไรก็ตาม การดําเนินการต่าง ๆ ข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทําธุรกรรมใด ๆ ที่ได้ดําเนินการไปแล้วก่อนการแจ้งให้บริษัททราบ

     2.8 ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมชําระค่าธรรมเนียมการใช้บริการกระเป๋าเงิน GB Wallet ตามอัตราที่บริษัทกําหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมไม่ว่าเวลาใดได้ โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมได้ที่ https://www.gbwallet.co/rates/ ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทคิดค่าธรรมเนียมการใช้บริการดังกล่าวได้ทันที โดยผู้ใช้บริการตกลงที่จะคงจำนวนเงินในกระเป๋าเงิน GB Wallet เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้บริการ

     2.9 ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการในการอํานวยความสะดวกในการชําระ และ/หรือ รับชำระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการ และทําธุรกรรมตามคําสั่งของผู้ใช้บริการ ดังนั้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือบริการ หรือมีความชํารุดบกพร่องของสินค้าและ/หรือบริการ หรือเกิดข้อพิพาทใดๆ ผู้ใช้บริการต้องดําเนินการติดต่อกับผู้ขาย และ/หรือผู้ให้บริการของสินค้า และ/หรือบริการเหล่านั้นด้วยตนเอง

     นอกจากนี้ ในการให้บริการรับชําระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการ บริษัทไม่มีส่วนรู้เห็นในสัญญา ข้อกําหนด หรือสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ซึ่งผู้ใช้บริการและผู้ขายและ/หรือผู้ให้บริการมีต่อกัน ดังนั้นหากมีข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการให้บริการรับชําระค่าสินค้า และ/หรือบริการของบริษัทเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการชําระหนี้เกินกําหนด การชําระหนี้เพียงบางส่วน การถูกระงับการให้บริการ หรือกรณีอื่นใด ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และ/หรือดําเนินการแก้ไขข้อพิพาทด้วยตนเอง โดยบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

     2.10 นอกเหนือจากเงินในกระเป๋าเงิน GB Wallet ของผู้ใช้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมการเงินด้วยเงินประเภทอื่นๆ โดยผูกกระเป๋าเงิน GB Wallet ของผู้ใช้บริการเข้ากับช่องทางต่างๆ ตามที่บริษัทเปิดให้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรอิเล็กทรอนิกส์ และการหักบัญชีธนาคารในระบบอัตโนมัติ (Direct Debit) เป็นต้น โดยเงื่อนไขการให้บริการของแต่ละช่องทางจะเป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการที่บริษัทกำหนดขึ้นเฉพาะของแต่ละช่องทางนั้น

     2.11 ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการในการอํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผูกกับกระเป๋าเงิน GB Wallet ของผู้ใช้บริการ ตามคําสั่งของผู้ใช้บริการเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่ถือว่าบริษัทกระทำการดังกล่าวในฐานะ ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือการให้บริการในการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินการเพื่อให้บริการทางการเงิน

     หากมีปัญหาเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผูกกับกระเป๋าเงิน GB Wallet ของผู้ใช้บริการ นอกเหนือจากการทำธุรกรรมด้วยเงิน ผู้ใช้บริการตกลงติดต่อธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือดําเนินการแก้ไขด้วยตนเอง โดยบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

     2.12 ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถทำรายการ เติมเงิน ถอนเงิน    ชำระค่าสินค้า และ/หรือ ค่าบริการได้ไม่ต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำหรือไม่เกินกว่าจำนวนสูงสุดต่อรายการ ต่อวัน และต่อเดือน รวมถึงค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ระบุบน https://www.gbwallet.co/rates/ ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินสูงสุดดังกล่าว ในเวลาใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

     2.13 ผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมการเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้เพียงบางธุรกรรมที่บริษัทกำหนดเท่านั้น โดยทำการผูกบัตรดังกล่าวกับกระเป๋าเงิน GB Wallet ของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้บริการชำระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการ ด้วยวิธีการชำระเงินข้างต้น เฉพาะสินค้า และ/หรือบริการของผู้ขาย และ/หรือผู้ให้บริการบางรายที่บริษัทกำหนดขึ้นในปัจจุบัน และ/หรือที่จะกำหนดขึ้นในภายหน้า

     2.14 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการทํารายการชำระ หรือรับชําระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการ ในกรณีใดดังต่อไปนี้

        (1)  การชำระ หรือรับชําระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการในนามนิติบุคคล หรือบุคคลอื่น ๆ

        (2) การชำระ หรือรับชําระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการบางประเภทซึ่งถูกระงับการให้บริการ และมีค่าธรรมเนียมการต่อสายสัญญาณ

        (3) การชำระ หรือรับชําระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการบางประเภทซึ่งมีหนี้ค้างชําระ และเกินกําหนดชําระ

        (4)  การชำระ หรือรับชําระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการบางประเภทซึ่งเป็นการชําระเพียงบางส่วน

        (5) การชำระ หรือรับชำระสินค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการ ซึ่งขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดี ข้อกำหนดของผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทอาจกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

        (6) การชำระ หรือรับชำระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการเกินจำนวนรายการที่บริษัทกำหนดต่อเดือน ทั้งนี้ เงื่อนไขในการชําระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการเป็นไปตามข้อกําหนดของผู้ขาย และ/หรือผู้ให้บริการแต่ละราย

     2.15 ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการชำระค่าสินค้า และ/หรือ ค่าบริการ หรือการถอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการ ด้วยเหตุอันเกิดขึ้นจากบริษัท ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องได้ตามความเป็นจริง โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าถึงเหตุและจำนวนเงินที่ผิดพลาดดังกล่าว

     ในกรณีที่ความผิดพลาดในในการชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการ ของผู้ใช้บริการไม่ได้เกิดขึ้นจากบริษัท ผู้ใช้บริการจะตรวจสอบและเรียกร้องหรือคืนเงินดังกล่าวให้แก่คู่พิพาทของผู้ใช้บริการโดยตรง และหากผู้ใช้บริการมีข้อต่อสู้และ/หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ก็จะไปว่ากล่าวกันเองกับคู่พิพาทของผู้ใช้บริการ

     2.16 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานของผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวตามความเหมาะสม เพื่อทำการตรวจสอบ ในกรณีพบว่ามีเหตุอันควรให้บริษัทเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการได้รับเงินเข้ากระเป๋าเงิน GB Wallet เนื่องมากจากการกระทำผิดกฎหมาย หรือพยายามกระทำผิดกฎหมาย หรือเหตุใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท หรือกับบุคคลอื่น

     2.17 กรณีที่เงินในกระเป๋าเงิน GB Wallet ของผู้ใช้บริการมีไม่เพียงพอชําระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการ บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในครั้งนั้นได้

     2.18 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือยกเลิกการใช้บริการของผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า หากบริษัทพบว่ามีพฤติการณ์ใดพฤติการณ์หนึ่งตามข้อ 4.2 ของเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้เกิดขึ้น

     2.19 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รวมถึงประกาศ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือที่จะมีผลใช้บังคับในภายหน้า บริษัทซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ดังนั้น ผู้ใช้บริการจะต้องแสดงตัวตนโดยทําการลงทะเบียนและแสดงหลักฐานข้อมูล เพื่อให้บริษัทตรวจสอบ พิสูจน์ทราบตัวตน และพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงของหลักฐานข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด หากผู้ใช้บริการไม่ดําเนินการลงทะเบียนหรือแสดงหลักฐานภายในระยะเวลาที่กําหนด และ/หรือบริษัทไม่สามารถพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ใช้บริการได้ ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทระงับการให้บริการ หรืองดเว้นการทำธุรกรรมของผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว จนกว่าผู้ใช้บริการจะลงทะเบียน และแสดงหลักฐานข้อมูลที่ครบถ้วน และถูกต้องตามแบบที่กฎหมายหรือสํานักงาน ปปง. กําหนด ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการไม่ดําเนินการลงทะเบียนหรือแสดงหลักฐานข้างต้นภายในระยะเวลา 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันที่บริษัทดำเนินการระงับหรืองดเว้นข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการกระเป๋าเงิน GB Wallet ของผู้ใช้บริการและ/หรือดำเนินการอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร

     2.20 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติ หรือการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ และการจำกัดการใช้บริการประเป๋าเงิน       GB Wallet ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้ใช้บริการทราบ

     2.21 ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถทำธุรกรรมใด ๆ กับกระเป๋าเงิน GB Wallet ของผู้ใช้บริการได้ ในกรณีที่หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการถูกระงับบริการ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถทำธุรกรรมใด ๆ กับกระเป๋าเงิน GB Wallet ของผู้ใช้บริการได้ จนกว่าการระงับบริการจะถูกยกเลิก

     2.22 ผู้ใช้บริการสามารถดูข้อมูลการทำรายการธุรกรรมย้อนหลังได้ ผ่านแอปพลิเคชันในช่อง “รายการ” ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะได้รับหลักฐานการทำรายการธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน และข้อความแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันซึ่งจะปรากฎบนอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ (Push Notification)

     หลักฐานการทำรายการธุรกรรม หมายถึง ใบแจ้งรายการ (Statement) และหลักฐานอื่นใดที่ทำด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และสื่อบันทึกข้อมูล หรือสื่อบันทึกข้อมูลอื่นใดที่ใช้เก็บข้อมูล หรือหลักฐานอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดขึ้นในอนาคต ซึ่งหลักฐานการทำรายการถือเป็นข้อมูลความลับที่ผู้ใช้บริการไม่พึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

     2.23 ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลบริการ และ/หรือแจ้งปัญหาในการใช้บริการได้ที่ GB Wallet Customer Service 02 248-6240 หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทกำหนดไว้

3. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

     3.1 ผู้ใช้บริการจะต้องทำรายการผ่านแอปพลิเคชันในการขอถอนเงินจากกระเป๋าเงิน GB Wallet ของผู้ใช้บริการเข้าไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ใช้บริการที่ได้ระบุไว้ โดยปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนที่บริษัทกำหนด

     3.2 ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่าในการขอถอนเงินจากกระเป๋าเงิน GB Wallet ของผู้ใช้บริการเข้าไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้ใช้บริการระบุ บริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนเงิน โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมได้ที่ https://www.gbwallet.co/rates/ โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะถูกหักจากเงินในกระเป๋าเงิน GB Wallet ของผู้ใช้บริการทันทีที่ผู้ใช้บริการทำรายการขอถอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ใช้บริการที่ได้แจ้งไว้ให้กับบริษัท

     3.3 ผู้ใช้บริการสามารถทำรายการเติมเงิน ขอถอนเงิน หรือ ชำระค่าสินค้า และ/หรือ ค่าบริการ แต่ละครั้งได้ โดยไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ต่อวัน ต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของกระเป๋าเงิน GB Wallet ของผู้ใช้บริการ หรือตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินขั้นต่ำและสูงสุดดังกล่าว ในเวลาใดก็ได้ โดยผู้ใช้บริการสามารถสอบถามได้ที่ GB Wallet Customer Service 02 248-6240

     3.4 ผู้ใช้บริการไม่สามารถขอยกเลิกคำร้องขอถอนเงินได้ ภายหลังจากที่ผู้ใช้บริการได้ทำธุรกรรมถอนเงินด้วยตนเองเสร็จสิ้นแล้ว

     3.5 กรณีที่เงินในกระเป๋าเงิน GB Wallet ของผู้ใช้บริการมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการชำระค่าสินค้า และ/หรือ ค่าบริการ การขอถอนเงิน รวมถึงค่าธรรมเนียมการทำรายการขอถอนเงิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในครั้งนั้น ๆ

     3.6 หากการให้บริการของบริษัทมีเหตุขัดข้อง บริษัทจะทำการตรวจสอบความถูกต้องและคืนเงินเข้าบัญชีของผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ  

     3.7 กรณีที่ผู้ใช้บริการส่งคำร้องขอถอนเงินแล้วและไม่สามารถถอนเงินได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการทำรายการดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่ไม่สามารถโอนเงินได้เกิดจากเหตุขัดข้องจากระบบของบริษัท หรือธนาคารเท่านั้น

4. การยกเลิกการใช้บริการ และการระงับการให้บริการ

     4.1 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการและผู้ใช้บริการยังมีเงินคงเหลืออยู่ในกระเป๋าเงิน GB Wallet ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการถอนเงินออกจากกระเป๋าเงิน GB Wallet ไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทให้แล้วเสร็จด้วยตนเอง และต้องแจ้งยกเลิกการใช้งานผ่านช่องทาง GB Wallet Customer Service 02 248-6240 หรือช่องทางอื่นตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ภายหลังที่บริษัทได้มีการยกเลิกการให้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าสู่ระบบและใช้บริการทั้งหมดของกระเป๋าเงิน GB Wallet ได้  ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการไม่สามารถขอเปิดใช้บริการกระเป๋าเงิน GB Wallet ที่ยกเลิกไปแล้วได้อีก กรณีผู้ใช้บริการติดเงื่อนไขบางประการ เช่นยังมีภาระผูกพัน หรือยอดค้างชำระกับบริการ ทางการเงินบริษัทขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามนโยบายภายในของบริษัท

     4.2 บริษัทสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการ หรือระงับการให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีใดๆดังต่อไปนี้  

            (1) ผู้ใช้บริการใช้มีการปลอมแปลงเอกสาร หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จในการลงทะเบียนสมัครใช้บริการ รวมถึงการแจ้งข้อมูล หรือแสดงเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือแสดงเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทร้องขอ

            (2)  กรณีที่ผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเมื่อบริษัทได้ทราบถึงข้อมูลการยกเลิกการใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้อื่นในการสมัครใช้งาน ซึ่งภายหลังหากบริษัทได้ทราบ หรือพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่ของผู้ใช้บริการ

            (3)  บริษัทมีเหตุสงสัยว่าผู้ใช้บริการกระทำความผิด หรือพยายามกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนด หรือ กระทำการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท หรือบุคคลอื่นใด

            (4)  ผู้ใช้บริการเป็นบุคคลที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัด ทรัพย์สิน พิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย หรือเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือถูกกล่าวหา หรือถูกสงสัยว่าเป็นผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย

            (5)  เงินในกระเป๋าเงิน GB Wallet ของผู้ใช้บริการไม่เพียงพอให้บริษัทหักค่าธรรมเนียมตามจำนวนที่บริษัทเรียกเก็บ

            (6)  ผู้ใช้บริการตกเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือถึงแก่ความตาย              

            (7) ผู้ใช้บริการขาดการติดต่อและมิได้มีการใช้บริการเป็นระยะเกินกว่า 1 (หนึ่ง) ปี นับแต่การเข้าใช้บริการครั้งล่าสุด และในกระเป๋าเงิน GB Wallet ผู้ใช้บริการไม่มีเงินเหลืออยู่ให้คิดค่าธรรมเนียมรักษากระเป๋าเงิน GB Wallet

            (8) กรณีที่บริษัทพบว่าผู้ใช้บริการมีแจ้งเปลี่ยนหรือแก้ไข ข้อมูลส่วนตัวจำนวนหลายครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร

            (9) บริษัทตรวจพบว่าผู้ใช้บริการได้เปิดใช้งานกระเป๋าเงิน GB Wallet เพื่อให้ผู้อื่น หรือผู้ใดใช้งานแทน โดยจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการแล้วก็ตาม 

            (10) ผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขใด ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขในการให้บริการนี้          

     นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทมีเหตุอันควรสงสัย หรือบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ บริษัทอาจติดต่อเพื่อร้องขอให้ผู้ใช้บริการชี้แจงข้อมูล นำส่งเอกสารหลักฐาน หรือเอกสารใด ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้บริษัทพิจารณาหากผู้ใช้บริการไม่ดำเนินการตามที่บริษัทร้องขอภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด หรือบริษัทได้รับข้อมูล เอกสารหลักฐาน หรือเอกสารใด ๆ เพิ่มเติม จากผู้ใช้บริการแล้ว และบริษัทเห็นว่าผู้ใช้บริการเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามที่ระบุข้างต้น หรือบริษัทจำเป็นต้องยกเลิกการให้บริการกับผู้ใช้บริการด้วยเหตุผลตามกฎหมาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการยกเลิกการให้บริการ หรือระงับการให้บริการทันที

     ทั้งนี้ บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดอันเนื่องมาจากการระงับ และ/หรือยกเลิกการใช้บริการดังกล่าว

     4.3 ในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิยกเลิกการให้บริการ หรือระงับการให้บริการตามข้อ 4.2 ข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่คงเหลือในกระเป๋าเงิน GB Wallet ให้แก่ผู้ใช้บริการ เนื่องจากผู้ใช้บริการได้กระทำผิดเงื่อนไขการใช้บริการนี้ และผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับการพิจารณาการยกเลิกการให้บริการของบริษัทถือเป็นที่สุดและไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือตอบแทนใดๆทั้งสิ้น

5. คํารับรองของผู้ใช้บริการ

     5.1 กรณีที่ผู้ใช้บริการมีสัญชาติไทย ผู้ใช้บริการรับรองว่าผู้ใช้บริการเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมตามกฎหมายในการผูกพันตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ และ/หรือการเข้าทำสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการเข้าใจดีว่าผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อผลทางการเงิน หรือผลอื่นใดที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้กระทําด้วยตนเอง หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ข้อมูลการลงทะเบียน รหัสผ่าน หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้บริการ

     กรณีผู้ใช้บริการเป็นชาวต่างชาติ ผู้ใช้บริการรับรองว่าผู้ใช้บริการมีอายุครบ 15 ปี บริบูรณ์ เป็นผู้มีความสามารถในการผูกพันตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ และ/หรือ การเข้าทำสัญญาใดๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ โดยเป็นไปตามกฎหมายในประเทศของตนกำหนด

     5.2 ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลที่ให้แก่บริษัทตามข้อ 2.1 ของเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ และข้อมูลอื่นใดที่ผู้ใช้บริการส่งมอบให้แก่บริษัท เป็นข้อมูลที่ถูกต้องทุกประการ หากบริษัทตรวจพบว่าผู้ใช้บริการปลอมแปลงข้อมูลเอกสาร และ/หรือสวมรอยเป็นบุคคลใดไม่ว่าบุคคลนั้น จะยินยอมหรือไม่ในการสมัครใช้บริการนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ระงับหรือยกเลิกการให้บริการได้ทันที และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัททุกประการ ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะมีเจตนาทุจริตหรือไม่ก็ตาม

     5.3 ผู้ใช้บริการรับรองว่าในขณะที่ผู้ใช้บริการทำการยืนยันตัวตนผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อมูลการจดจำใบหน้า (Biometric Face Recognition) ตามกระบวนการระบุ ยืนยันและพิสูจน์ทราบตัวตนของบริษัท ผู้ใช้บริการได้ดำเนินการดังกล่าวด้วยตัวของผู้ใช้บริการเอง มิใช่คู่แฝด หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งมีรูปลักษณ์คล้ายคลึงกับผู้ใช้บริการ

     ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการรับรองว่าการทำรายการใด ๆ ด้วยกระเป๋าเงิน GB Wallet ของผู้ใช้บริการผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อมูลการจดจำใบหน้า (Biometric Face Recognition) เป็นการกระทำของผู้ใช้บริการเอง และรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ถูกต้องครบถ้วน หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการทำรายการดังกล่าว ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

     5.4 ผู้ใช้บริการรับรองว่าจะไม่ใช้บริการในการทําธุรกรรมทางการเงินที่มีวัตถุประสงค์อันมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการพนัน การค้าบริการทางเพศ การฟอกเงิน หรือนำกระเป๋าเงิน GB Wallet ของผู้ใช้บริการไปแสวงหาประโยชน์ ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการและ/หรือบุคคลอื่น ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวแทนรับชำระเงิน หรือนำไปประกอบธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง การกระทําซึ่งมีลักษณะฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชน ละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือเป็นการกระทําผิดกฎหมายอื่นใด รวมถึงจะไม่ทำให้แอปพลิเคชัน หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันต้องเสียหาย หรือจะไม่ทำให้เกิดการรบกวนการใช้งานแอปพลิเคชันของบุคคลอื่นใด ไม่พยายามเข้าสู่แอปพลิเคชัน หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน โดยปราศจากอำนาจไม่ว่าด้วยวิธีการเจาะระบบ (hacking) ขโมย สำเนา หรือทำลายฐานข้อมูล ทำลายรหัสลับส่วนตัว (password mining) หรือวิธีการอื่นใด ดังนั้น หากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่บริษัท หรือบริษัทถูกเรียกร้องให้ต้องรับผิดใด ๆ จากการที่ผู้ใช้บริการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านบริการของบริษัทเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือจากการที่ผู้ใช้บริการกระทำการใดอันเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการได้ทันที และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัททุกประการ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น

     5.5 เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยัน/พิสูจน์ตัวตน ผู้ใช้บริการรับรองว่าบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการยืนยันตัวตน ตามกระบวนการระบุ ยืนยันและพิสูจน์ทราบตัวตนของบริษัท เป็นบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ใช้บริการที่ระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมาย แท้จริงและเป็นปัจจุบันของผู้ใช้บริการ โดยรูปภาพที่ปรากฎบนบัตรดังกล่าวแสดงถึงรูปลักษณ์ปัจจุบันของผู้ใช้บริการ มิได้มีความแตกต่างอันเนื่องมาจากการทำศัลยกรรมตกแต่งหรือการกระทำอื่นใดที่ทำให้รูปลักษณ์ของผู้ใช้บริการเปลี่ยนไป และสามารถบ่งบอกถึงตัวตนและลักษณะของผู้ใช้บริการได้จริงในขณะผู้ใช้บริการดำเนินการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด

     ทั้งนี้ หากรูปลักษณ์ของผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากการกระทำข้างต้น ส่งผลให้ระบบยืนยันและพิสูจน์ทราบตัวตนไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นบุคคลเดียวกัน ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าบริษัทมีสิทธิปฏิเสธการเปิดใช้บริการหรือระงับการให้บริการของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการตกลงไม่ยกเอาเหตุดังกล่าวเป็นข้อเรียกร้องหรือดำเนินการอื่นใดกับบริษัท

     5.6 ผู้ใช้บริการรับรองว่าตกลงผูกพันปฏิบัติตาม เงื่อนไขฉบับนี้และให้ความร่วมมือ รวมถึงตกลงจัดเตรียมข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหลักฐาน หรือเอกสารใด ๆ ซึ่งบริษัทอาจร้องขอให้ส่งเพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาให้เปิดใช้บริการ ให้บริการ ทำธุรกรรมใด ๆ หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกําหนด ประกาศกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและ/หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด

      5.7 ผู้ใช้บริการรับรองว่าเป็นเจ้าของกระเป๋าเงิน GB Wallet อย่างแท้จริง โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการเพื่อประโยชน์ส่วนตนเองเท่านั้น ในกรณีผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วยตนเองผ่านช่องทาง GB Wallet Customer Service 02 248-6240 หรือช่องทางอื่นที่บริษัทกำหนด

6. ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท

     6.1 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณีต่อความสูญหาย หรือเสียหาย ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเกิดขึ้นกับข้อมูลในโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดอันเป็นผลมาจากการใช้บริการของผู้ใช้บริการ

     6.2 บริษัทจะให้บริการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่พึงพอใจ ดังนั้น หากการให้บริการใด ๆ ของบริษัทเกิดความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ว่าเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ รวมทั้งระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด ๆ ผู้ใช้บริการตกลงไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท

     6.3 บริษัทไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือความสูญหายที่เกิดกับเงินในกระเป๋าเงิน GB Wallet ของผู้ใช้บริการ และ/หรือเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกกับบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผูกกับกระเป๋าเงิน GB Wallet ของผู้ใช้บริการ อันเนื่องจาก Malware หรือ Computer Virus หรือจากการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดของผู้ใช้บริการที่ใช้บริการ หรือจากการที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดของผู้ใช้บริการได้สูญหาย หรือถูกขโมย หรือผู้ใช้บริการถูกหลอกลวง หรือจากเหตุสุดวิสัยอื่นใด โดยผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งระงับการใช้เงินในกระเป๋าเงิน GB Wallet ต่อบริษัท หรือต่อธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรอิเล็กทรอนิกส์โดยทันที ในกรณีที่เกี่ยวกับเงินในกระเป๋าเงิน GB Wallet ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ขอระงับการใช้เงินในบัญชีด้วยตนเองผ่านช่องทาง GB Wallet Customer service 02 248-6240 หรือช่องทางอื่นตามที่บริษัทกำหนด

7. ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลชีวภาพ (Biometrics)

     ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลชีวภาพ (Biometrics) ของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้แก่บริษัท อันได้แก่ ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า รวมถึงเปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลแก่บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยัน/พิสูจน์ตัวตนในการป้องกันอาชญากรรม การฉ้อโกง และการต้องสงสัยเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินสำหรับการก่อการร้ายหรือการฟอกเงิน โดยเป็นไปตามนโยบายของบริษัทและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

     ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลชีวภาพ (Biometrics) ของผู้ใช้บริการให้สอดคล้องกับกฎหมายและเป็นไปตามชมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

8. ข้อมูลส่วนบุคคล

     ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการ บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลตามบัตรประชาชน ข้อมูลที่จำเป็นในการติดต่อ ตำแหน่งที่อยู่ (location) ข้อมูลชีวภาพ (Biometrics) ของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้แก่บริษัท และ/หรือที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท และ/หรือที่บริษัทได้รับหรือเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นหรือบุคคลอื่นใดโดยถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาคำขอลงทะเบียนสมัครใช้บริการ การพิสูจน์/ยืนยันตัวตน การใช้บริการ การทำสถิติ การวิเคราะห์วิจัยข้อมูลเพื่อพัฒนาบริการหรือให้สิทธิประโยชน์ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการอันเกี่ยวเนื่องกับบริการ หรือมุ่งเน้นให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ดี การให้บริการช่วยเหลือ หรือการติดต่อสอบถาม รวมถึงการส่งข้อมูลข่าวสาร, กิจกรรมทางการตลาด, รายการส่งเสริมการขาย หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการอาจสนใจหรือเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการผ่านช่องทางการแจ้งเตือนของบริษัท และผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่นิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมบริษัทหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท และนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใดที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์ด้วย ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคคลภายนอกซึ่งมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งภายในและนอกประเทศ ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลนอกประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทรับรองว่าบริษัทจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

     ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบและศึกษารายละเอียดอื่น ๆ ผ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ได้ที่ https://www.gbwallet.co/privacy-policy/

9. การแยกส่วนกัน

     ถ้าข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดๆ ของเงื่อนไขการให้บริการนี้เป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายใดๆ ให้ถือว่าข้อกำหนด หรือเงื่อนไขอื่นๆ ของเงื่อนไขการให้บริการที่สมบูรณ์แยกจากส่วนที่เป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์ และมีผลใช้บังคับได้ต่อไป

10. การไม่สละสิทธิ

     ในกรณีที่บริษัทไม่บังคับใช้ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดของเงื่อนไขการให้บริการนี้ จะไม่กระทบถึงสิทธิของบริษัทในการบังคับใช้ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขนั้นในภายหลัง และการสละสิทธิในการกระทำผิดข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดของผู้ใช้บริการ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในการกระทำผิดข้อกำหนด หรือเงื่อนไขดังกล่าวครั้งต่อไป หรือการสละสิทธิในข้อกำหนด หรือเงื่อนไขอื่นใด

11. ภาษา

     การแปลเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ไม่ว่าจะแปลเป็นภาษาใดก็ตาม มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกของผู้ใช้บริการเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาใดๆ ที่จะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการให้บริการ ในกรณีที่มีข้อความขัดแย้งกันระหว่างฉบับภาษาไทยและภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาไทย ให้ยึดข้อความตามภาษาไทย

12. กฎหมายที่ใช้บังคับ

     เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย โดยไม่ต้องคำนึงถึงบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย

13. หนังสือบอกกล่าว

     หนังสือบอกกล่าว รายงาน และการสื่อสารอื่นใด ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ การส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ การส่งทางอีเมลจะถือว่าผู้ใช้บริการได้รับและมีผลเมื่อมีการยืนยันการส่งมอบโดยบริการไปรษณีย์ หรือบริการจัดส่ง ยกเว้นการแจ้งที่ส่งทางอีเมลซึ่งจะมีผลในวันที่ส่งทันที การส่งหนังสือบอกกล่าว รายงาน หรือการสื่อสารอื่นใด หากผู้ให้บริการได้มีการนำส่งตามที่อยู่ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ให้แก่ผู้ให้บริการ ให้ถือว่าเป็นการส่งเอกสารนั้นให้แก่ผู้ใช้บริการโดยชอบแล้ว

     ผู้ใช้บริการได้อ่านและตกลงยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการนี้ รวมถึงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยการคลิกปุ่ม “ยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการหรือการกระทำอื่นใดในทำนองเดียวกัน” ซึ่งให้ถือว่าเป็นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ใช้บริการประสงค์ให้มีผลบังคับใช้เสมือนกับว่าได้ลงชื่อด้วยตนเอง ภายหลังผู้ให้บริการได้มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อกำหนด และท่านยังคงใช้บริการของบริษัทย่อมถือว่ายอมรับการแก้ไขหรือเพิ่มเติมแต่ละครั้ง