สมัครสมาชิก

User

โหลด Application จาก App Store/ Play Store ทำการลงทะเบียนผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือ
พร้อมถ่ายรูปหน้าและหลังบัตรประชาชน กรอกข้อมูลส่วนที่เหลือ และ Scan ใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน

1. สมัครสมาชิก GB Wallet

2. ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP

3. ถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชน

4. กำหนดรหัส PIN
ส่วนตัว 6 หลัก

5. สแกนใบหน้าเพื่อยืนยัน
ตัวตนขั้นตอนสุดท้าย

Partner

เอกสารสำหรับร้านค้า

ร้านค้าบุคคลธรรมดาเอกสารที่ใช้ ได้แก่
  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. Logo ร้านค้า
  3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้สมัคร
  4. เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
ร้านค้าที่เป็นนิติบุคคลเอกสารที่ใช้ ได้แก่
  1. หนังสือจดทะเบียนบริษัท
  2. ภ.พ.20
  3. สำเนาบัตรประชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  4. สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  5. Logo บริษัท
  6. เอกสารรับรองอื่นๆ